Η πρώτη του έτους εις Σμύρνην

Η πρώτη του έτους εις Σμύρνην

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος κάλεσε τους πιστούς  να αξιοποιήσουν με το νέον χρονικόν στάδιον επιγείου ζωής, το οποίον δωρίζει εις όλους μας ο Άγιος Θεός, προς προσωπικόν αγιασμόν

Μαζί με τον ποιμενάρχη της, Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίο η εκεί Ορθόδοξη Κοινότητα γιόρτασε κατά  τα από μακρού ειωθότα και παραδεδομένα εν τω ευσεβεί ημών Γένει την Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Κυρίου και την μνήμη του Αγίου Βασιλείου, ενώ  ετιμήθη η προς αυτάς συμπίπτουσα έναρξις του νέου ημερολογιακού έτους.

Ανακοίνωση της Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει:

“Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησεν εις τον μοναδικόν εν λειτουργία σήμερον εν Σμύρνη  Ιερόν Ναόν της Αγίας Φωτεινής κατά τον Μέγαν Εσπερινόν της εορτής, το εσπέρας της 31ης Δεκεμβρίου π.ε., την δ’ επομένην, 1ην Ιανουαρίου ε.ε., προέστη της Θείας Λειτουργίας. Μετά το πέρας αυτής προεξήρχε Δοξολογίας επί τη ενάρξει του νέου έτους, μεθ’ ην ηυλόγησε, κατά το έθος, την Αγιοβασιλόπιτταν. Κατά την Θείαν Λειτουργίαν συμμετέσχον η Ευγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη, μέλη της υπ’ αυτήν Διπλωματικής Αρχής ως και της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

     

Απευθυνόμενος προς τους πιστούς ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος εκάλεσεν εαυτούς και αλλήλους να αξιοποιήσουμε το νέον χρονικόν στάδιον επιγείου ζωής, το οποίον δωρίζει εις όλους μας ο Άγιος Θεός, προς προσωπικόν αγιασμόν και εκπλήρωσιν των προς σωτηρίαν αιτημάτων διά της κατά Χριστόν εν τη Αγία ημών Εκκλησία ζωής, ως και διά της, συμφώνως προς το πνεύμα της σωζούσης διδασκαλίας αυτής, λοιπής καθημερινής κατ’ άνθρωπον, απαραιτήτου κατά το Παυλικόν, δραστηριότητος εν τω προσκαίρω τούτω κόσμω.

 Κατά την κρατήσασαν εν τη κληρουχία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας τάξιν, η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης ημών κ. Βαρθολομαίος αντήλλαξεν ευχάς επί τη εορτή των Χριστουγέννων και τω Νέω Ημερολογιακώ Έτει μετά των επί κεφαλής των εν Σμύρνη άλλων χριστιανικών παρουσιών, Αρχιεπισκόπου των ενταύθα Ρωμαιοκαθολικών και Προισταμένου της Αγγλικανικής Παροικίας Σμύρνης. Το αυτό έπραξεν, επί τη πρώτη του έτους, προς τους Εντιμ. κ. Tunç Soyer, Δήμαρχον της Μεγαλοπόλεως Σμύρνης, και Εντιμ. κ. Abdul Batür, Δήμαρχον Κόνακ, ευχηθείς, και εκ μέρους των Ορθοδόξων, αυτοίς και δι’ αυτών πάσι τοις συμπολίταις των των υγιείαν και ευημερίαν. Ανάλογον επικοινωνίαν έσχε και προς τους επί κεφαλής των εν Σμύρνη Διπλωματικών Αρχών Ορθοδόξων Κρατών.

         Ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ιερούργησε και σήμερα Κυριακήν, 2αν ιδίου, προ των Φώτων.

Διορισμός Ιερατικώς Προισταμένου
της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης

ΕΞΑΛΛΟΥ, μετά την Απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας της μεγάλης Ημέρας των Αγίων Χριστουγέννων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ανεκοίνωσε τον διορισμόν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Πολυκάρπου Θεοφάνη ως Ιερατικώς Προισταμένου της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και ηυχήθη εις αυτόν καλήν επιτυχίαν εις τα νέα του καθήκοντα.

Εν συνεχεία, ηυχαρίστησε, διά μίαν εισέτι φοράν, τον Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεον, ο οποίος επευλόγησε την επιθυμίαν του ειρημένου κληρικού όπως αποσπασθή εκ του εν ω διηκόνει μέχρι προ τινός Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Αντιρρίου εις την Ι. Μητρόπολιν Σμύρνης. Ο νέος Ιερατικώς Προιστάμενος της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης τυγχάνει δεδοκιμασμένης πολυκάρπου υπηρεσίας εν τη Ι. Μητροπόλει Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, γενετείρα αυτού∙ πτυχιούχος δε της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, παραλλήλως προς τα ιερατικά του καθήκοντα ειργάζετο ως θεολόγος εις ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον της Ναυπάκτου.

Η Α. Σεβασμιότης, ο κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αθανάσιον Κατζιγκάν διά την εύορκον άχρι τούδε, επί πενταετίαν και πλέον, διακονίαν προς την Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης, την οποίαν θα συνεχίση ως τακτικός εφημέριός της, προσφέρων το επ’ αυτώ, ως εκ της τεσσαρακονταπενταετούς και πλέον ιερατικής υπηρεσίας του εν τη Εκκλησία και της επιστημονικής ειδικεύσεως και ενασχολήσεώς του περί τα θέματα λειτουργικής και εκκλησιαστικής μουσικής.

Η Εορτή των Αγίων Θεοφανείων

Από την Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Επί τη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Αγίων Θεοφανείων αι κατά το Τυπικόν προβλεπόμεναι Ιεραί Ακολουθίαι θα τελεσθούν, προεξάρχοντος τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά το ακόλουθον πρόγραμμα:

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 (Παραμονή Θεοφανείων)
08:00 Όρθρος – Μεγάλαι καί Βασιλικαί Ώραι Θεοφανείων- Μέγας Εσπερινός Θεοφανείων-Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου – Μέγας Αγιασμός

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 (Άγια Θεοφάνεια)
09:00 Όρθρος – Μέγας Αγιασμός – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Η Σύναξις τού Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου
Ανακοινούται ότι λόγω τού εορτασμού των Αγίων Χριστουγέννων την 7ην Ιανουαρίου ε.ε., κατά το Ιουλιανόν (παλαιόν) Ημερολόγιον, διά τα ακολουθούντα αυτό μέλη της Ορθοδόξου ημών Κοινότητος (σλαυοφώνους καί γεωργιανούς πιστούς), αι Ιεραί Ακολουθίαι (Μέγας Εσπερινός, Όρθρος καί Θεία Λειτουργία) της Συνάξεως τού Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου θα τελεσθούν εν ημιαγρυπνία αφ’ εσπέρας, 6ην Ιανουαρίου ε.ε., καί ώραν 20:30 – 00:30, προεξάρχοντος τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 (Μετά τα Φώτα)
09:00 Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

—–

ΤΑ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

– την Πέμπτην, 6ην Ιανουαρίου 2022, παραμονήν των Αγίων Χριστουγέννων, θα ευρίσκεται εν τω Ιερώ ημών Ναώ ο Οσιολ. Ιερομόναχος κ. Βενέδικτος Rusannen, κληρικός της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, ο οποίος θα δεχθή τας εξομολογήσεις των σλαυοφώνων πιστών∙
– την Παρασκευήν, 7ην Ιανουαρίου 2022, εορτήν των Αγίων Χριστουγέννων, τελείται υπό τού Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ιακώβου η Θεία Λειτουργία σλαυωνιστί (ώρα ενάρξεως 09:00)∙
– το Σάββατον, 8ην Ιανουαρίου 2022, εορτήν της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, τελείται υπό τού Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ιακώβου η Θεία Λειτουργία ουκρανιστί (ώρα ενάρξεως 09:00).
Κατά τας Ιεράς Ακολουθίας ταύτας θα χοροστατήση η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Share this post