Η νέα εκκλησιαστική χρονιά στην Ο.Κ . Σμύρνης

Η νέα εκκλησιαστική χρονιά στην Ο.Κ . Σμύρνης

Τὴν Κυριακὴν, 22αν Σεπτεμβρίου., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἱερούργησεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς Σμύρνης.

Ανακοίνωση της Μητροπόλεως αναφέρει:

“Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Τρομπούκης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς ΑτΧΜΕ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος, καὶ μέλη τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καὶ προσκυνηταὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Τὴν δὲ προτεραίαν, Σάββατον, 21ην ἰδίου, ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν “Φάρος” Βαρβασίου Χίου ἐπραγματοποίησε τό ἐτήσιον προσκύνημά του εἰς Σμύρνην, τὸ δ’ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχθη ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἀνατολῆς Ἰωαννίνων καὶ Τρικάλων, πρὸς τοὺς ὁποίους ὡμίλησε καταλλήλως, διαβιβάσας εἰς αὐτοὺς τὴν εὐλογίαν τῶν Ἁγίων τῆς Ἀποστολικῆς τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίας.
Τὸ ἑσπέρας τῆς 21ης ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, ηὐλόγησε τὴν συνάντησιν τοῦ Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Μορφωτικοῦ καὶ Πνευματικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν διαφόρων πολιτιστικῶν αὐτοῦ δράσεων διὰ τὴν νέαν χρονιάν, ὡς καὶ τὸ ἐπακολουθῆσαν ἐπὶ τῇ περιστάσει δεῖπνον εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Ὡσαύτως, παρηκολούθησε μετὰ τοῦ τακτικοῦ ἐφημερίου, Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ, καὶ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γ. Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς, τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἐργασιῶν ἐπισκευῆς τοῦ κτηρίου αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἀνέλαβε, κατόπιν αἰτήματος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, ὁ Δῆμος Μεγαλοπόλεως Σμύρνης διὰ τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, καθὼς ὁ Ναὸς ἀποτελεῖ διατηρητέον μνημεῖον ὑπαγόμενον εἰς τὴν οἰκείαν Ἀρχαιολογικὴν Ὑπηρεσίαν. Ταυτοχρόνως ἐγένετο καὶ ὁ προγραμματισμὸς τοῦ λειτουργικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης διὰ τὸ νέον ἔτος”.

Share this post