Η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού στην Σμύρνη

Η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού στην Σμύρνη

Υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα καθολικής απαγορεύσεως, εις τα οποία οφείλεται η ματαίωσις, διά δευτέραν φοράν, της από ετών καθιερωθείσης καθ’ έκαστον Μάιον ιεραποδημίας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εις Έφεσον, ετιμήθη  χθες,  8 Μαΐου , η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού εις τον Ι. Ναόν Αγίας Φωτεινής Σμύρνης.

Ανακοίνωση της Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει:

“Η Τοπική των Σμυρναίων Εκκλησία εθεώρησε χρέος αυτής να μην αφήση ανεόρταστον τον Άγιον εις την γην της Ιωνίας, ένθα ούτος έδρασε, πολλώ δε μάλλον, καθ’ ην στιγμήν ο Επισκοπικός Κατάλογος της Αποκαλυπτικής Λυχνίας – Εκκλησίας της Σμύρνης ανάγει την απαρχήν του εις τας αποστολικάς χείρας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ως γνωστόν, ούτος υπήρξε, κατά την παράδοσιν, ο πνευματικός μέντωρ των δύο πρώτων Επισκόπων της Σμύρνης, Αγίων Βουκόλου και Πολυκάρπου, κατά δε τον ιστορικόν Σολομωνίδην, ασχοληθέντα με την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Σμύρνης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, εχειροτόνησε τον Άγιον Βουκόλον, εις δε τους Αγίους Αποστόλους Ιωάννην και Παύλον αποδίδονται αι χειροτονίαι των πρώτων πρεσβυτέρων της Σμύρνης.


Ούτως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών της μνήμης του Αγίου, του Μ. Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, προέστη δ’ εν ταυτώ των Ι. Ακολουθιών της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής και της Κυριακής του Αντίπασχα”.

*Η εικόνα του Αγίου είναι από συλλογή του ΒΧΜ Αθηνών / ΦΩΤΟ  Θ.Λ : ΙΜΣ

Share this post