Για πρώτη φορά χειροτονία Επισκόπου στην Αττάλεια

Για πρώτη φορά χειροτονία Επισκόπου στην Αττάλεια

O Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τους σλαβόφωνους πιστούς της Αττάλειας να παραμείνουν ενωμένοι γύρω από τον ποιμενάρχη τους, τον Μητροπολίτη Πισιδίας, αλλά και το νέο Επίσκοπο, και ευχήθηκε να επανέλθει η αγάπη και η ειρήνη στις σχέσεις με την Εκκλησία της Ρωσίας.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Πισιδίας Σωτήριο, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανο, Κυδωνιών Αθηναγόρα και Σηλυβρίας Μάξιμο. Συμμετείχε επίσης ο Μ. Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας.
Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο Αμβρόσιο, πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία.


“Χαίρει και αγάλλεται η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία επί τη επαξία προαγωγή και χειροτονία ενός αφοσιωμένου τέκνου αυτής, το οποίον καλείται να διακονήση την Ιεράν Μητρόπολιν Πισιδίας και το θεοτήρητον πλήρωμα αυτής ως Βοηθός Επίσκοπος του πολιού και προσφιλεστάτου ημίν αδελφού Αγίου Πισιδίας Σωτηρίου, ο οποίος τρέφει μεγάλην εκτίμησιν προς το πρόσωπόν σου διά την μέχρι σήμερον προσφοράν σου εις τον ενταύθα χριστεπώνυμον λαόν, διά τας πολλάς ποιμαντικάς και επικοινωνιακάς ικανότητάς σου, διά την ευλάβειαν και την ιεροπρέπειάν σου, και διά τον σεβασμόν σου προς τον Οικουμενικόν Θρόνον. Δοξολογούμεν τον Δομήτορα της Εκκλησίας, διότι εχαρίσατο εις αυτήν τον άγιον Πισιδίας, τον απόστολον και ιεραπόστολον, τον θυσιαστικόν και αγαπητικόν, τον φιλάγιον και φιλάνθρωπον, τον ασκητήν και άνθρωπον της προσευχής, τον πνευματικόν πατέρα, ο οποίος είναι διά τα τέκνα αυτού ο στοργικός ποιμενάρχης, εκείνος ο οποίος γνωρίζει τας πραγματικάς ανάγκας των, βαστάζει και περιθάλπει τα ασθενήματά των. Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος είναι ο ένθερμος κήρυξ του Ευαγγελίου, ο οποίος μετέφερε και μεταφέρει “ρήματα ζωής αιωνίου” (Ιωαν. στ’, 68) εις τα βάθη των ψυχών και εις τα πέρατα της οικουμένης. Έδιδε και δίδει την μαρτυρίαν “περί της εν ημίν ελπίδος” κατά τον τρόπον τον οποίον προέτεινε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016), “όχι επιθετικώς η διά διαφόρων μορφών προσηλυτισμού, αλλ’ εν αγάπη, ταπεινοφροσύνη και σεβασμώ προς την ταυτότητα εκάστου ανθρώπου και την πολιτιστικήν ιδιαιτερότητα εκάστου λαού” (“Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον”, Προοίμιον). Το φωτεινόν παράδειγμα του Μητροπολίτου σου να ακολουθής, να εμπνέεσαι από την πνευματικότητα και τον αποστολικόν ζήλον του, και να φωτίζης τον νουν και τας καρδίας των ανθρώπων, των νέων και εν ηλικία, καλλιεργών εις αυτούς τον ένθεον πόθον της αιωνιότητος”.
Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε στη λιπαρά θεολογική παιδεία του νέου Επισκόπου, ο οποίος σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, τη Βοστώνη και την Αγία Πετρούπολη, αλλά και στην αφοσιωμένη και υποδειγματική διακονία του στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, από τη θέση του Μεγάλου Συγκέλλου, καθώς και στην μέριμνά του για τους σλαβόφωνους Ορθοδόξους που διαμένουν στην Τουρκία, ιδιαιτέρως δε για εκείνους που διαβιούν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας.

Μάλιστα, ο Πατριάρχης, αναφέρθηκε στον προσφάτως κοιμηθέντα Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κυρό Παύλο, “τον χαρισματικόν ποιμένα, τον φιλόθεον και φιλάδελφον, τον φιλομόναχον και φίλον της ασκήσεως, τον στοργικώς μεριμνήσαντα διά την νεότητα και την κατά Χριστόν προκοπήν αυτής”, ο οποίος είχε παραχωρήσει στο Σεπτό Κέντρο τον ρωσόφωνο κληρικό της Επαρχίας του, τότε Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο, προκειμένου να διακονήσει τους ρωσσόφωνους που διαβιούν στη νοτιοδυτική Τουρκία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Απευθυνόμενος δε, προς τον νέο Επίσκοπο ο Παναγιώτατος τόνισε, μεταξύ άλλων: “Καλείσαι να διακονήσης την Εκκλησίαν του Χριστού εις ένα χώρον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οφείλεις να είσαι απλούς, πράος, ευαίσθητος διά τον ανθρώπινον πόνον, αγαπητικός. “Ποιμένα αληθινόν αποδείξει αγάπη. Δι’ αγάπην γαρ ο Ποιμήν ο Μέγας εσταυρώθη” (Κλιμάξ, λα’). “Ό,τι πράττεις πρέπει να αποβλέπη εις της δοξάν του Θεού και εις την οικοδομήν των πιστών. Γεγονυία τη φωνή οφείλεις να ονομάζης το μόνον υπό τον ουρανόν “εν ω δει σωθήναι ημάς” (Πραξ.δ’,12), το “υπέρ παν όνομα” (Φιλιπ. β’, 9) του Σωτήρος Χρίστου. Ό,τι είμεθα και ό,τι έχομεν είναι δώρημα της χάριτος Αυτού. Ό,τι πράττομεν είναι έργον του Κυρίου το οποίον επιτελειται δι’ ημών εν τη Αγία Αυτού Εκκλησία. Πολλάκις ετονίσαμεν, επαναλαμβάνομεν δε, περαίνοντες τον λόγον, και κατά την ιεράν ταύτην στιγμήν, ότι ο επίσκοπος της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ο “λειτουργός”. Ο προεστώς της ευχαριστιακής συνάξεως. Όλη η δράσις και η διακονία του, το αγιαστικόν και ποιμαντικόν του έργον, είναι προέκτασις της χάριτος και της ευλογίας της ευχαριστιακής εμπειρίας, αντλούν από εκείνην την ανεξάντλητον πηγήν εκ της οποίας τρέφεται ολόκληρος η εκκλησιαστική ζωή. Ας προσευχηθώμεν, Ιερώτατοι αδελφοί και προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, ο Θεός του ελέους να κρατύνη τον νέον Επίσκοπον εις το έργο της διακονίας του λαού Αυτού”.
Σύντομη ομιλία εκφώνησε, μετά τη Θεία Λειτουργία, και ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος, ως βοηθός του οποίου θα διακονεί ο Επίσκοπος Ευδοκιάδος.

Ο Πισιδίας Σωτήριος πρώτος από αριστερά.

“Δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρίσουμε την σημερινή ημέρα ιστορική για την Τοπική Εκκλησία μας. Πριν 100 ακριβώς χρόνια εγκαθίστατο στην Αττάλεια ως Βοηθός Επίσκοπος, μία ιστορική εκκλησιαστική Μορφή, που ελάμπρυνε την Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου, ο αοίδιμος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος”, είπε ο Μητροπολίτης Πισιδίας και πρόσθεσε: “Σήμερα η Θεία Πρόνοια, διά των Αγίων χειρών της Υμετέρας Παναγιότητος, εγκαθιστά εδώ Επίσκοπον τον Θεοφιλέστατον Ευδοκιάδος, αγαπητόν αδελφόν Αμβρόσιον. Η θεοφώτιστη αυτή ενέργειά Σας, Παναγιώτατε, προστίθεται στις αναρίθμητες άλλες ευεργετικές, για την Επαρχία μας και την ανά τον κόσμον Ορθοδοξίαν, ενέργειές Σας. Προς τούτο υποβάλλω στην Παναγιότητά Σας τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες ολοκλήρου του πληρώματος της Τοπικής Εκκλησίας μας, διότι αποδεχθήκατε το κοινόν αίτημά μας, και μετά την ομόφωνη ψήφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, μας χαρίσατε σήμερα τον εκλεκτόν Μέγα Σύγκελλόν Σας αγαπητόν Αμβρόσιον Βοηθόν Επίσκοπον”. “Να μείνετε ενωμένοι γύρω από τον Μητροπολίτη σας”.

 


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας αφού ο Παναγιώτατος ενεχείρισε στο νέο Επίσκοπο την Αρχιερατική ράβδο, απευθύνθηκε στους σλαβόφωνους πιστούς που διαμένουν στην Αττάλεια και αποτελούν ποίμνιο της Ι.Μ. Πισιδίας. “Είναι μία ιστορική ημέρα για την Κοινότητα της Αττάλειας και για όλη την περιοχή. Η επίσκεψίς μου σήμερα και η συμπροσευχή μας συμπίπτει σε μία δυσάρεστη κατάσταση της Ορθοδοξίας γενικά και ιδιαιτέρως εις τας σχέσεις της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της θυγατρός Εκκλησίας της Ρωσίας. Δυστυχώς, η αδελφή Εκκλησία της Ρωσίας ηθέλησε να διακόψει την Κοινωνίαν με ημάς, με το Οικουμενικό Πατριαρχείον, για να δείξει την δυσαρέσκειάν της για το θέμα της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Δεν την ακολουθήσαμε, εμείς δεν διακόψαμε την Κοινωνία μαζί της, είναι θυγατέρα της Κωνσταντινουπόλεως, την αγαπούμε πάντοτε ό,τι και αν συμβαίνει, και σήμερα ακούσατε εις τα Δίπτυχα ότι εμνημόνευσα το Μακαριώτατο Πατριάρχη Κύριλλο. Είναι ένας πειρασμός για όλους μας και μία δυσκολία, η οποία με την προσευχή όλων μας θα παρέλθει. Αλλά, δυστυχώς, η Εκκλησία της Ρωσίας δεν βοηθεί, αντιθέτως δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στέλνοντας Ιερείς αντικανονικώς και παρ’ενορίαν, οι οποίοι λειτουργούν σε διάφορα μέρη της Τουρκίας. Το ίδιο κάνει και εδώ στη δική σας περιοχή. Εδώ έρχεται Ιερεύς και λειτουργεί στο Μπέλεκ (Belek), ενώ γνωρίζετε ότι η Τουρκία είναι κανονικό έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μόνον”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: “Σας προτρέπω αδελφοί μου να μείνετε, εσείς όλοι, ενωμένοι γύρω από τον Μητροπολίτην σας, τον αδελφόν Σωτήριον, και το νέο Επίσκοπο Αμβρόσιο και να ακούτε τις συμβουλές τους. Ευχόμεθα σύντομα η ειρήνη και η αγάπη να επανέλθει εις τας αμοιβαίας σχέσεις μας. Αυτό που ζητώ από σας, ως ο Πατριάρχης σας, είναι να έχετε ενότητα και πειθαρχία εις τον δικόν σας Επίσκοπο, ο οποίος έντεκα χρόνια τώρα αγωνίζεται, παρά την προχωρημένη ηλικίαν του, και εξυπηρετεί της θρησκευτικές σας ανάγκες σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστούμε τον π.Λάμπρο και τον π.Βλαδίμηρο, οι οποίοι διακονούν επί μονίμου βάσεως τις ανάγκες σας. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εις την Πόλη είναι πάντοτε έτοιμο να αντιμετωπίσει και να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας και ιδιαιτέρως της Κοινότητός σας εδώ εις την Αττάλεια. Χάρηκα που είδα σήμερα και τον π. Κωνσταντίνο από την Αλάνια, με τους πιστούς του, τους ευλογώ και τους ασπάζομαι όλους, και σ’ αυτή την Κοινότητά μας. Χαιρόμαστε διότι μακριά από τις πατρίδες σας, που βρίσκεστε εδώ για καλύτερες συνθήκες ζωής, δεν στερείστε τα αγαθά της Εκκλησίας μας, τις ευλογίες της, αλλά έχετε όλο το ενδιαφέρον μας για την πνευματική σας πρόοδο εν Χριστώ. Ευλογώ όλους σας με όλη μου την καρδιά, εκ μέρους της Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, και ιδιαιτέρως ευλογώ τα χαριτωμένα παιδιά σας. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού, σας ασπάζομαι πατρικώς”.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι κληρικοί, Αγιορείτες Πατέρες, συγγενείς του νέου Επισκόπου, και πλήθος πιστών από την Πόλη, αλλά και ρώσοι, ουκρανοί και άλλοι σλαβόφωνοι που διαβιούν στη νοτιοδυτική Τουρκία, καθώς και μεγάλος αριθμός προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αμέσως μετά, στην επίσημη τράπεζα που παρετέθη, ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Αμβρόσιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και προς τον Μητροπολίτη Πισιδίας, για την εκλογή του ως Επισκόπου Ευδοκιάδος.

*Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου& Επικοινωνίας Οικουμενικού Πατριαρχείου

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας

Share this post