Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς τους Μουσουλμάνους για το τέλος του Ραμαζανίου

Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς τους Μουσουλμάνους για το τέλος του Ραμαζανίου

Ένα τριήμερο περισυλλογής του κ. Βαρθολομαίου στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης

“Η αγάπη, η φιλανθρωπία-ελεημοσύνη και η δικαιοσύνη αποτελούν έδαφος κάρπιμον διά την ειρηνικήν συνύπαρξιν και πολιτισμικήν συνεργασίαν ημών πάντων”, υπογραμμίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μήνυμα του προς την ανά την οικουμένην Μουσουλμάνους για το τέλος του Ραμαζανίου. Το μήνυμα είναι γραμμένο στα ελληνικά , τουρκικά, αραβικά, αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. 

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο του μηνύματος στα ελληνικά:

“Απευθυνόμεθα υμίν εκ του Κέντρου της Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον ευρίσκεται εν Κωνσταντινουπόλει εδώ και σχεδόν δύο χιλιετίας. Εξ αυτού του ιερού και ιστορικού τόπου, λαμβάνομεν αφορμήν εκ της ολοκληρώσεως του μηνός της νηστείας του Ραμαζανίου διά να εκφράσωμεν τας ενθέρμους ευλογίας και τας ειλικρινείς ευχάς μας προς τους ανά την οικουμένην Μουσουλμάνους αδελφούς μας, καθώς εορτάζετε το τέλος της νηστείας εν μέσω χαράς, αγάπης και ελπίδος. Όπως ακριβώς η νηστεία, εις εκ των Πέντε μεγάλων Στύλων του Ισλάμ, αποτελεί ιεράν και κοινήν πρακτικήν εις όλας τας Αβρααμικάς θρησκείας, ως υπενθύμισις της απολύτου εξαρτήσεώς μας από τον Θεόν, ούτω και το εορτάζειν αποτελεί σεβασμίαν παράδοσιν όλων των θρησκειών, ως αναγνώρισις της αναφορικότητος του ενός προς τον άλλον.

Πόσον υπέροχον είναι το γεγονός ότι το ζωτικόν στοιχείον της τροφής φέρει άπαντας επί το αυτό εις την ευλογημένην πράξιν της συμμετοχής εις την κοινήν τράπεζαν. Η τροφή καθίσταται αφορμή εορτασμού και πηγή πνευματικότητος. Μας φέρει εγγύτερον κατ᾽ άνθρωπον μετά των Μουσουλμάνων αδελφών εις κάθε χώραν και εις κάθε ήπειρον. Μας συνδέει, ως θρησκευτικούς ηγέτας και ως ευλαβείς πιστούς, ως άνδρας και γυναίκας, ως νέους και πρεσβυτέρους. Εν τοις πράγμασιν, η τροφή είναι βασική ανάγκη δι᾽ όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των πλουσίων και των πτωχών, των χορτασμένων και των πεινώντων, των εχόντων σταθεράν διαμονήν και των προσφύγων. Η τροφή είναι εξ ίσου ουσιαστική δι’ όσους είναι ασφαλείς και δι’ όσους υποφέρουν, διά τους χαίροντας και διά τους πενθούντας. Πρωτίστως δε, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, διότι ενώπιον του Θεού δεν υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Πέραν, όμως, της τροφής και της νηστείας, υπάρχουν και άλλοι τομείς εις τους οποίους δυνάμεθα και είμεθα υποχρεωμένοι να εύρωμεν κοινάς παραμέτρους και αγαθάς εκφάνσεις της ανθρωπίνης ημών φύσεως. Η αγάπη, η φιλανθρωπία-ελεημοσύνη και η δικαιοσύνη αποτελούν έδαφος κάρπιμον διά την ειρηνικήν συνύπαρξιν και πολιτισμικήν συνεργασίαν ημών πάντων. Ενθυμούμεθα ζωηρώς το της Παλαιάς Διαθήκης: «έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφίλησαν·» (Ψαλμ. πδ΄, 11), και διαπιστούμεν εκ νέου πόσον αναγκαίαι είναι αι έννοιαι αύται εις τον σύγχρονον κόσμον μας.

Το μέγεθος της πραγματικότητος ταύτης και η μεγαλοπρέπεια της αγάπης του Θεού μας καλούν να μοιρασθώμεν μαζί σας την εόρτιον ευφροσύνην και να σας συγχαρώμεν διά την νηστείαν και διά την εορτήν του Ραμαζανίου. Είθε ο αυτός Θεός να επιδαψιλεύη ειρήνην εις όλους τους λαούς και ευημερίαν εις τον κόσμον”.

 

ΕΞΑΛΛΟΥ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης  μετέβη  στην Χάλκη  για περισυλλογή και  ολιγοήμερη ανάπαυση. Τον συνόδευαν ο Πανοσιολ. Μέγας Σύγκελλος, Ιάκωβος και ο Πατριαρχικός Διάκονος , Βαρνάβας. Ο Παναγιώτατος έγινε δεκτός στην είσοδο της Θεολογικής Σχολής από τον Καθηγούμενο, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αραβισσού ,  Κασσιανό και την περί αυτόν αδελφότητα.

Ο Πατριάρχης έλαβε μέρος  από το αναλόγιο στις Ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού. 

EΞΑΛΛΟΥ, επί του τάφου του προκατόχου του, Πατριάρχου Νεοφύτου Η’, κειμένου στο κοιμήτηριο της Θεολογικής Σχολής, μετέβη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ,  Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Καθηγούμενο, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αραβισσού,  Κασσιανό και τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος,  Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη. 

Ο Πατριάρχης εναπέθεσε άνθη στον τάφο του Νεοφύτου Η’ και εδεήθη υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού.

ΦΩΤΟ: ΘΣΧ

Share this post