Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Πλήρως ψηφιακή η συγκρότησή του, με ηλεκτρονική κατάθεση των διατριβών

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Πλήρως ψηφιακή η συγκρότησή του, με ηλεκτρονική κατάθεση των διατριβών

Αύριο διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), προσβάσιμο στη διεύθυνση www.didaktorika.gr, περνά στην εποχή της εξ ολοκλήρου ψηφιακής λειτουργίας, με τις δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις οποίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το λειτουργικό περιβάλλον του ΕΑΔΔ ανασχεδιάστηκε, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά, και το κυριότερο, απλοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής διδακτορικών, στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα περιβάλλον ακόμη πιο φιλικό και εύχρηστο, για πλοήγηση και αναζήτηση περιεχομένου.

Η συγκρότηση του ΕΑΔΔ, με την κατάθεση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών με πλήρως ψηφιακό τρόπο, εναρμονίζεται με τις διεθνείς καλές πρακτικές και την τάση ψηφιακοποίησης των επιστημονικών υποδομών. Στο εξής η υποβολή των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων και ο ΔΟΑΤΑΠ θα αξιοποιούν το πλήρως ψηφιακοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του ΕΑΔΔ, και οι διδάκτορες δεν θα χρειάζεται πλέον να αποστέλλουν στο ΕΚΤ, σε έντυπη μορφή, τη διατριβή τους. Μειώνεται έτσι σημαντικά η γραφειοκρατία και ο διαχειριστικός φόρτος, και εξοικονομείται χρόνος, καθότι το σύνολο των ενεργειών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία της κατάθεσης διατριβών. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα και η πληρότητα του αρχείου.

Το ΕΑΔΔ συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου από το 1985, από το ΕΚΤ, φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Η ταξινόμηση βάσει των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο για ορισμένες διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Σήμερα, στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 45.000 διδακτορικές διατριβές, ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής. Το 2019 και το 2020 αναρτήθηκαν στο ΕΑΔΔ 2.869 νέες διδακτορικές διατριβές. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.700.000 διαδικτυακές επισκέψεις.

Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες: α) απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω του πεδίου των βιβλιογραφικών εγγραφών, β) πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου), γ) online ανάγνωση και ξεφύλλισμα μιας διατριβής. Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής.

Τα οφέλη είναι ορατά σε όλους: Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών διατίθεται κεντρικά, έγκυρα, αξιόπιστα και ψηφιακά για τους υποψήφιους διδάκτορες, τους διδάκτορες, την ερευνητική και την επιστημονική κοινότητα, το ευρύ κοινό. Η συλλογή και η διάθεση των διδακτορικών διατριβών καθιστά ευπρόσιτα τα αποτελέσματα της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου. Επιτυγχάνεται η προβολή και η διάδοση της ερευνητικής δραστηριότητας. Κάθε καταχωρημένη διατριβή στο αποθετήριο ΕΑΔΔ αποκτά μια μόνιμη διεύθυνση, μόνιμο URL, ανεξάρτητα από το σύστημα του λογισμικού ή του αποθετηρίου. Μεγιστοποιείται η διαφάνεια της επιστημονικής έρευνας και αποτρέπονται η λογοκλοπή και η διπλή προσπάθεια.

Νέες λειτουργικότητες για αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πλοήγηση σε 45.000 διατριβές

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από τρία διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα: το Ψηφιακό Αποθετήριο που αποτελεί και το κεντρικό σύστημα οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάθεσης διατριβών, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης, και το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών.

Η ψηφιακοποίηση (digitalization), δηλαδή η χρήση των δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η διασύνδεσή τους, που οδηγεί σε νέες δραστηριότητες ή σε αλλαγές σε υφιστάμενες δραστηριότητες, βρίσκεται στον πυρήνα των τεχνολογικών αναβαθμίσεων όλων των συστημάτων. Ο δε εικαστικός ανασχεδιασμός τους καθιστά πιο εύκολη και φιλική την πλοήγηση, στο πλαίσιο και της δυναμικής προσαρμογής (responsive design) ανάλογα με τη συσκευή (υπολογιστές, tablets, κινητά).

 

Με επίκεντρο τον χρήστη, προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες, οι οποίες βελτιώνουν τη διαδραστικότητα με το ΕΑΔΔ και συμβάλλουν στην αποδοτικότερη αναζήτηση και πλοήγηση στο περιεχόμενο. Πλέον, στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου (www.didaktorika.gr) εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση της υποδομής (διατριβές, εγγεγραμμένοι χρήστες, προβολές, ξεφυλλίσματα, μεταφορτώσεις). Στατιστικά στοιχεία διατίθενται επίσης για κάθε διατριβή χωριστά, στην καρτέλα των μεταδεδομένων της. Έτσι, ο συγγραφέας της διατριβής μπορεί πλέον να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη διαχρονική προβολή και την επιστημονική απήχηση του ερευνητικού του έργου.

Παράλληλα, ο χρήστης του ΕΑΔΔ, ανατρέχοντας στην καρτέλα των μεταδεδομένων της εκάστοτε διατριβής, μπορεί να εντοπίσει τίτλους σχετικών διατριβών (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών).
Σε επίπεδο σημασιολογικών εμπλουτισμών, αναβαθμίστηκε το σχήμα των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, ενώ εξειδικεύτηκε το επίπεδο της τεκμηρίωσης του επιστημονικού πεδίου της διατριβής με την εισαγωγή ενός τρίτου επιπέδου θεματικής κατηγοριοποίησης.

Η ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ, ένα δίγλωσσο ιεραρχικό λεξιλόγιο, περιλαμβάνει πλέον τρία επίπεδα: γενικό επιστημονικό πεδίο, ειδικό επιστημονικό πεδίο, εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων. Σημειώνεται ότι η ταξινόμηση βάσει των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο για ορισμένες διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Νόμος 4765/2021), και ειδικότερα όσον αφορά τις προσαυξήσεις της βαθμολογίας για κατόχους διδακτορικού διπλώματος – στους γραπτούς διαγωνισμούς και στην επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του ΕΑΔΔ, το οποίο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με εσωτερική τεχνογνωσία του ΕΚΤ, επιτρέπει αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Γραμματειών των Πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης μιας διατριβής με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους με αναλυτικές οδηγίες. Για την πληρέστερη υποστήριξη είναι διαθέσιμος online σχετικός οδηγός, ενώ λειτουργεί και e-helpdesk.

Tο ΕΑΔΔ αξιοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για την παραγωγή σε ετήσια βάση των εθνικών στατιστικών για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου των ελληνικών πανεπιστημίων.

Τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΕΑΔΔ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης” που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (www.ekt.gr), οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως θεσμική του αποστολή, μεταξύ άλλων, τη συσσώρευση, τεκμηρίωση, διατήρηση και διάχυση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Με ανοικτές πύλες ενιαίας αναζήτησης περιεχομένου και ψηφιακές υπηρεσίες στη διάθεση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής νέας γνώσης. Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς, αναδεικνύει, εμπλουτίζει, διασυνδέει και προσφέρει στην κοινωνία επιστημονικό και πολιτιστικό υλικό και δεδομένα, για δημιουργική επανάχρηση και νέα χρήση. Αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες, υποστηρίζει την ψηφιακοποίηση φορέων έρευνας & γνώσης, βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων. Με την καθιέρωση καλών πρακτικών και ενιαίων προδιαγραφών τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, μεγιστοποιεί την ευρεσιμότητα και εξασφαλίζει την ποιότητα και τη μακροχρόνια διαθεσιμότητα του .

Η ημερίδα, που διοργανώνεται από το ΕΚΤ, απευθύνεται σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, σε διαμορφωτές πολιτικής, σε βιβλιοθήκες, σε εκδότες, σε όσους ασχολούνται με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Η διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» επιδιώκει να συνεισφέρει στον διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη και την ανάγκη υποστήριξης της μετάβασης αυτής μέσω της υιοθέτησης πολιτικών και της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών και συνεργασιών.

Στόχος της ημερίδας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου με φορείς και μέλη της κοινότητας των ΑΚΕ για τη συντονισμένη προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στην Ελλάδα και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους στη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων μέσω του OPERAS.

Η ημερίδα, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P, εταίρος του οποίου είναι το ΕΚΤ, απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σε διαμορφωτές πολιτικής, σε βιβλιοθήκες, σε εκδότες, καθώς και στα ίδια τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας των ΑΚΕ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα πολιτικών και υποδομών, όπως η ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης (open access) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”.

 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί από την Βικτωρία Τσουκαλά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) η νέα πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιστημονικές δημοσιεύσεις (Open Research Europe). Παράλληλα, η Suzanne Dumouchel ((Huma-Num & OPERAS) και ο Pierre Mounier (CNRS/Open Edition & OPERAS) θα αναλύσουν τη συμβολή του δικτύου OPERAS στην προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος, μέλη της ελληνικής κοινότητας των ΑΚΕ θα συζητήσουν για τις εμπειρίες και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ανοικτής πρόσβασης & ανοικτής επιστήμης, αλλά και για τους προβληματισμούς και για τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι. Τις εμπειρίες τους στο κοινό θα μεταφέρουν οι Αλέξανδρος Αφουξενίδης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Σύλβια Κουκουνίδου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και  Ειρήνη Δαφέρμου από τις Ομάδες Προφορικής Ιστορίας.

Στο τρίτο μέρος της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που θα παρέχει η ερευνητική υποδομή OPERAS στην επιστημονική κοινότητα. Ο Lorenzo Armando (Lexis Compagnia Editoriale) θα μιλήσει για το Publishing Service Portal του OPERAS. Σε αυτό το portal, με το όνομα Pathfinder, οι χρηστές θα μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχει η ερευνητική υποδομή OPERAS, καθώς και να πλοηγηθούν σε αυτές τις υπηρεσίες ώστε να επιλέξουν αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους κάθε στιγμή.

Η Alessia Smaniotto (CNRS) θα παρουσιάσει την πλατφόρμα Research for Society, η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη και τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των ερευνητών στις ΑΚΕ με την κοινωνία. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ένας ανοικτός διάλογος της κοινότητας ΑΚΕ με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες σχετικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, η εκλαΐκευση της επιστήμης, αλλά και η εύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της έρευνας στις ΑΚΕ, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).

Η Emilie Blotiere (Huma-Num) θα μιλήσει για την υπηρεσία αναζήτησης, η οποία θα αναπτυχθεί μέσω του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration). Στην καρδιά του TRIPLE βρίσκεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την αναζήτηση, εύρεση και επαναχρησιμοποίηση υλικού (δημοσιεύσεων, δεδομένων, κ.ά.) αλλά και τη δικτύωση των ερευνητών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ξεπερνώντας τους φραγμούς που εμποδίζουν τη συνεργασία των ερευνητών ΑΚΕ, είτε αυτοί οφείλονται στο ότι οι επιστήμονες ανήκουν σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους είτε στο ότι αυτοί εκφράζονται σε διαφορετική  γλώσσα.

Στο τέταρτο μέρος θα συζητηθεί το θέμα της οικοδόμησης κοινοτήτων για την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία στην Ευρώπη από τη Marlen Toepfer (Max Weber Stiftung) και τον Arnaud Gingold (CNRS/Open Edition). Η Marlen Toepfer θα παρουσιάσει την περίπτωση της Γερμανίας και ποιο είναι το τοπίο της Ανοικτής Πρόσβασης σε αυτή τη χώρα, καθώς και ποια εμπόδια και προκλήσεις αντιμετώπισαν τα μέλη του OPERAS κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός εθνικού κόμβου του OPERAS. Στο τέλος της συνεδρίας η Μαρίνα Αγγελάκη (ΕΚΤ) θα παρουσιάσει το Forum του OPERAS, έναν διαδικτυακό τόπο στον οποίο τα μέλη της ερευνητικής υποδομής και όχι μόνο, μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να ενημερώνονται και να αλληλεπιδρούν.

Η συμμετοχή στην ημερίδα θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Οι γλώσσες διεξαγωγής της ημερίδας είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται ωστόσο η ηλεκτρονική σας εγγραφή εδώ. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή & παρακολούθηση της ημερίδας θα αποσταλεί μέσω email σε όσους εγγραφούν.

 

Το έργο και η υποδομή OPERAS

Η διαδικτυακή ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P (OPERAS-Preparation) το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, με συντονιστή το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Αντικείμενο του έργου είναι η διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών εργασιών ενόψει της νέας υποψηφιότητας του δικτύου OPERAS για ένταξη στο δίκτυο υποδομών ESFRI και η προετοιμασία των φορέων και των υποδομών που αυτοί υποστηρίζουν για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από το ESFRI αναβαθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής OPERAS. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του πλαισίου διακυβέρνησης μέσω της απόκτησης νομικής μορφής. Το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο OPERAS-P ως εταίρος, με αντικείμενο τη δημιουργία και την υποστήριξη forum για τις κοινότητες χρηστών, ενώ έχει επίσης ενεργό συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης.

H ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή OPERAS (open scholarly communication in the european research area for social sciences and humanities) έχει ως σκοπό την υποστήριξη της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Η αποστολή της είναι ο συντονισμός και η ένωση των υπαρχουσών υποδομών σε μια ομοσπονδία ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των ερευνητών ΑΚΕ στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το ΕΚΤ είναι από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου και της υποδομής OPERAS.

Εφαρμόζοντας Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση – Προωθώντας την Ανοικτή Επιστήμη

Το ΕΚΤ κατέχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ανοικτής επιστήμης μέσω της ανάπτυξης υποδομών. Το ΕΚΤ συνδιαμορφώνει επίσης πολιτικές για την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και έργα και διοργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Το ΕΚΤ ήταν ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που το 2003 υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση. Έκτοτε υποστηρίζει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της κίνησης, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της για την επιστήμη και την κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΚΤ προσφέρει Ανοικτή Πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Διαθέτει ηλεκτρονικές υποδομές σε φορείς έρευνας και πολιτισμού και παρέχει υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Το ΕΚΤ συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει το openarchives.gr, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχόμενου, καθώς και την πολιτιστική διαδικτυακή πύλη searchculture.gr που επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 700.000 ψηφιακά τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Το ΕΚΤ αναπτύσσει επίσης το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤ ePublishing, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία με φορείς από τον χώρο της έρευνας και των επιστημών, στους οποίους το ΕΚΤ προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων και υποδομές προβολής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών.

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης που έχει αναπτύξει, συντηρεί και διαθέτει το ΕΚΤ έχουν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό, γεγονός που τεκμηριώνεται από τη μεγάλη επισκεψιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα το 2019 και το 2020, στους παραπάνω δικτυακούς τόπους του ΕΚΤ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 7.700.000 επισκέψεις.

 Η ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» επιδιώκει να συνεισφέρει στον διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη, την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και συνεργασιών.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, απευθύνεται σε φορείς και μέλη της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολούνται με την προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (ΑΚΕ).

Πρόγραμμα

26 Μαΐου 2021
11:00 – 12:00 1η Συνεδρία – Ανοικτή Επιστήμη: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
Συντονισμός: Μαρίνα Αγγελάκη, ΕΚΤ
11:00 – 11:15 Χαιρετισμός- Εισαγωγή στη Συνάντηση
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ (ΕΛ)
11:15 – 11:30 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης
Βικτωρία Τσουκαλά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΛ)
11:30 – 11:45 Η ερευνητική υποδομή OPERAS και η συμβολή της στην υποστήριξη της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στον τομέα των ΑΚΕ
Suzanne Dumouchel (Huma-Num & OPERAS) and Pierre Mounier (CNRS/Open Edition & OPERAS) (ΕΝ)
11:45 – 12:00 Συζήτηση με το κοινό
12:00 – 13:00 2η Συνεδρία – Ανοικτή Επιστήμη: Η ελληνική εμπειρία: Προκλήσεις και Προοπτικές (ΕΛ)
Συντονισμός: Ηρακλής Κατσαλούλης, ΕΚΤ
12:00 – 12:15 Η ανοικτή πρόσβαση από την σκοπιά του εκδότη: Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Αλέξανδρος ΑφουξενίδηςΕθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
12:15 – 12:30 Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σύλβια Κουκουνίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
12:30 – 12:45 Ομάδες Προφορικής Ιστορίας: προκλήσεις στην διαχείριση των αρχείων προφορικής ιστορίας
Ειρήνη Δαφέρμου, Ομάδες Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ)
12:45 – 13:00 Συζήτηση με το κοινό
13:00 – 13:30 Διάλειμμα
13:30 – 14:30 3η Συνεδρία – Οι υπηρεσίες του OPERAS RI για την ερευνητική κοινότητα (ΕΝ)
Συντονισμός: Judith Schulte
13:30 – 13:45 Pathfinder- Α Publishing Service Portal
Lorenzo Armando, Lexis Compagnia Editoriale
13:45 – 14:00 Research for Society- Connecting SSH researchers with society
Alessia Smaniotto, CNRS
14:00 – 14:15 Discovery Service
Emilie BlotiereHuma-Num
14:15 – 14:30 Συζήτηση με το κοινό
14:30 – 15:30 4η Συνεδρία – Οικοδομώντας Κοινότητες για την Ανοικτή Επιστημονική Επικοινωνία (ΕΝ)
Συντονισμός: Μαρίνα Αγγελάκη, ΕΚΤ
14:30 – 14:45 OPERAS-GER: Starting the national node – insights and challenges
Marlen Toepfer, Max Weber Stiftung
14:45 – 15:00 CO-OPERAS IN: Working with the Community
Arnaud Gingold, CNRS/Open Edition
15:00 – 15:15 The OPERAS Forum
Marina Angelaki, EKT
15:15 – 15:30 Συμπεράσματα – Κλείσιμο της Συνάντησης (ΕΛ)
Μαρίνα Αγγελάκη και Ηρακλής Κατσαλούλης, ΕΚΤ

ΕΛ: συνεδρία στα ελληνικά, ΕΝ: συνεδρία στα αγγλικά

 

Share this post