Εορτή Σμύρνης Βαρθολομαίου

Εορτή Σμύρνης Βαρθολομαίου

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, εόρτασε την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, τα ονομαστήριά του (μνήμη αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου στις 11 Ιουνίου), με το ποίμνιό του, τελώντας την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Ανακοίνωση της Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει:
Ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῇ ἐπικλήσει τῆς πρός Αὐτόν μεσιτείας τοῦ οὐρανίου προστάτου του Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου καί τῶν ἐν Ἁγίοις προκατόχων του τῶν Βουκόλου καί ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου καί πάντων τῶν μετ’ αὐτούς, ὡς καί τῶν ἀπειραρίθμων ἀνά τούς αἰῶνας Ἁγίων τῆς Ἰωνικῆς γῆς, πρός ἐνίσχυσιν εἰς τήν διακονίαν του, ἑώρτασεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος τά ὀνομαστήριά του, μαζί μέ τό εὐσεβές ὀρθόδοξον λεῖ⁄ῆμμα τῆς Σμύρνης, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, κατά τήν ὁποίαν προεωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου καί ἐδόθη μία ἀκόμη εὐλογημένη εὐκαιρία εἰς τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Ἐπίσκοπόν τους ὡς μέλη τοῦ Σώματος τῆς τοπικῆς τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίας καί νά προσευχηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσαστηρίου, ἔχοντα προεστῶτα τῆς Εὐχαριστιακῆς των Συνάξεως τό ὁρατόν σημεῖον τῆς ἑνότητός των, τόν Ἐπίσκοπόν τους.
Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Τρομπούκης, Ἄρχων Ἀκτουάριος τῆς ΑτΜΧΕ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γ. Δασκαλόπουλος, ἐπί κεφαλῆς καί τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐκεῖ ἕδρα τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ Ἐντιμ. κ. Andrey Pomonorev, Πρόεδρος, καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ρωσσικοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῆς περιοχῆς, καί μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί τῆς Ἑλληνικῆς Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν Σμύρνην, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά συγχαροῦν τόν Ποιμενάρχη τους καί νά προσευχηθοῦν διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσίν του εἰς τό ποιμαντικόν του ἔργον. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχην προσεφώνησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀθανάσιος Κατζιγκᾶς, ἐφημέριος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώριος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος αὐτῆς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ ὅπου ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συναναστραφῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς μεθ’ ἑνός ἑκάστου τῶν προσελθόντων χριστιανῶν. Μετά τό πέρας αὐτῆς ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης μετέβη εἰς τήν ΚΠολιν, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, διά νά μετάσχῃ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.
Ακολουθεί η προσφώνηση του πρωτοπρεσβυτέρου, Αθανάσιου Κατζιγκά:

 


«Πᾶς γὰρ Ἀρχιερεύς,
εἰς τὸ προσφέρειν δῶρα τε καὶ θυσίας καθίσταται». (Ἐφεσ. η´, 3)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
οἱ συγκροτοῦντες τό εὐλαβές Ἐκκλησίασμα τῆς Κοινότητός μας.
Αὔριο, 11 Ἰουνίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἑορτάζει καί τιμᾶ καί τόν Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο. Σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας, τιμᾶ ἕναν ἀληθινό Ἰσραηλίτη, «ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι», τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ ὁποίου, καί πάλι σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ ἀθωότητα, ἡ ἁγνότητα καί ἡ καθαρότητα. Ἡ εὐθύτητα καί ἡ τιμιότητα.
Τό ὄνομα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου φέρει καί ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος, γιά τόν λόγο αὐτό, θέλησε σήμερα, μαζί μέ τό ποίμνιό του καί τούς συνεργάτες του, νά ἑορτάσει ἁπλά, ταπεινά καί οἰκογενειακά τήν ὀνομαστική Του ἑορτή.
Νά σημειώσουμε, ὅτι ἡ ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου μας, περισσότερο, εἶναι κυρίως, ὑπόθεση τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί λιγότερο τοῦ ἰδίου.
Γιά ποιόν λόγο; Διότι, ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς τό κατεξοχήν κορυφαῖο πρό-σωπο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί ὡς κύριος ἐκφραστής αὐτῆς, καθόσον βρίσκεται «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, ἡ ὀνομαστική Του ἑορτή δέν ἀφορᾶ πρωτίστως τόν ἴδιο, δέν ἔχει ἰδιωτικό χαρακτήρα, ἀφορᾶ τήν ἴδια τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς ὁποίας, φύσει καί θέσει, ἡ ἑορτή τοῦ Ἐπισκόπου της εἶναι «πρώτη καί κυρία ἑορτή Αὐτῆς».
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, λοιπόν, ἡ ἱστορική καί μαρτυρική Ἱερά Μητρόπολη Σμύρνης, ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμερα τόν Ἐπίσκοπό της, ὅσο καί ἄν ὁ ἴδιος δέν ἐπιθυμεῖ τόν κατά κόσμον ἑορτασμό, γιά εὐνοήτους λόγους.
Ὅμως, αὐτό δέν ἐμποδίζει ὅλους ἐμᾶς, τόν εὐσεβῆ λαό τοῦ Θεοῦ, νά ἐκφράσουμε τά συναισθήματά μας καί νά δώσουμε εὐχές θερμές στόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας, ἐπικαλούμενοι, εὐσεβάστως, καί τίς δικές Του εὐχές, καί τήν δική Του τήν εὐλογία, γιά τό πρόσωπο, τήν ὕπαρξη καί τήν ζωή μας.
Τιμοῦμε καί καμαρώνουμε τό ταπεινό καί λαμπρό πρόσωπό Του. Τήν γλυκύτατη μορφή καί τήν συμπαθῆ ματιά Του. Καί κυριολεκτικά ξαφνιαζόμαστε ἀπό τόν τρόπο πού ἔχει πάντοτε νά προσεγγίζει πρόσωπα καί καταστάσεις, μέ περίσσια ἀλήθεια καί δυναμική παρρησία.
Σεβασμιώτατε,
Τά ἑόρτια ὀνομαστήριά Σας ἀγγίζουν καί χαροποιοῦν ὅλους μας, καί τούς Ρωμηούς καί «τούς παροικοῦντες στήν Σμύρνη», στήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολή Σας.
Καί αὐτή ἡ χαρά τῆς τοπικής Ἐκκλησίας, ἐκφράζεται μέ τήν παρουσία, ἐδῶ σήμερα, τῶν τοπικῶν μας εντιμοτάτων ἀρχόντων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Καί ἡ χαρά αὐτή γίνεται καύχηση ἐν Χριστῷ. Καί γίνεται καύχηση ἐν Χριστῷ, διότι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, εὐτύχησε, ἔλαβε τήν μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό, νά ἔχει Ἐπίσκοπό της ἄνδρα μέ πνεῦμα καί φρόνημα ἐκκλησιαστικό, ἀδαμαντίνου ἤθους, λιπαρᾶς – πλούσιας θεολογικῆς παιδείας, καί φορέα τῆς γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καί ἐμπειρίας.
Ὅλοι μας, «ἀπό τήν ἄκρη τῶν ἀκριῶν, ὥσπου νά πᾶς στήν ἄλλη», ἀποζητοῦμε αὐτήν τήν ἀμεσότητα τῆς προσωπικῆς καί λυτρωτικῆς προσέγγισής Σας.
Ἐόρτια καί καρδιακά, εὐχόμαστε, νά ἔχετε ὑγεία ἀδιάπτωτη, μακροημέρευση καί δύναμη, γιά πολλούς χρόνους. «Ἂχρι βαθέων γηρατείων», νά σύρετε μέ γοργούς ρυθμούς, τοῦτο τόν χορό τῆς προσωπικῆς Σας ἐπικοινωνίας, μέ ὅλους τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Εὐκαίρως – ἀκαίρως, ἔκτακτα καί ἀπροσδιόριστα, αἰφνιδιαστικά καί ἐμπερίστατα, Σᾶς θέλουμε μαζί μας, πλησίον μας.
Τό πρόσωπό Σας, μᾶς ἐμπνέει. Ὁ λόγος Σας μᾶς ξεκουράζει. Ἡ παρουσία Σας εἶναι πηγή ἐλπίδας, αἰσιοδοξίας καί ζωῆς. Τά στοιχεῖα αὐτά τά ἔχουμε κατεξοχήν ἀνάγκη ὅλοι μας.
Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, ὁ Κύριος, «ταῖς πρεσβείαις» τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, νά συνοδοιπορεῖ πάντοτε μαζί Σας, ὥστε χρησιμοποιώντας τήν ποικιλία τῶν χαρισμάτων, μέ τά ὁποῖα τό Πνεῦμα τό Ἅγιο Σᾶς πλούτισε, νά συνεχίσετε, θεοφιλῶς καί θεαρέστως, νά ποιμαίνετε, ὡς καλός ποιμένας, τόν ἅγιο τοῦ Θεοῦ λαό, τόν ὁποῖο ὁ Κύριος Σᾶς ἐμπιστεύθηκε, δίνοντας τήν ρωμαλέα ἀρχιερατική Σας μαρτυρία, μιά μαρτυρία πού εἶναι πηγή ἔμπνευσης καί οἰκοδομῆς ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ…
Σεβασμιώτατε, καί λίαν ἀγαπητέ μας, Πάτερ καί Δέσποτα:
Τό δῶρο πού θά Σᾶς προσφέρουμε γιά τά ὀνομαστήριά Σας, δέν εἶναι συμβολικό, οὔτε παραμένει ἀνενεργό, διακοσμώντας κάποιο ράφι βιβλιοθήκης ἤ ἀποθησαυρίζεται σέ κάποιο συρτάρι γραφείου. Εἶναι οὐσιαστικό καί ἀνεκτίμητο. Εἶναι αὐτό πού θέλει καί ὁ Κύριός μας ὅταν λέγει: «Υἱέ μου δός μοι σὴν καρδίαν». (Παροιμ. κγ´, 26)
Τήν ἀγάπη μας καί τήν καρδιά μας ἐναποθέτουμε στά Ἀρχιερατικά Σας χέρια. Διαχειρισθεῖτε τα ὅπως Ἐσεῖς γνωρίζετε.
«Ἔχοντες οὖν Ἀρχιερέαν μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας». (Ἑβρ. δ´,14)
«Βαρθολομαίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Μητροπο-λίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σμύρνης, ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου Ἀσίας, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη».

Share this post