Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός

Το Σάββατο η Εξόδιος Ακολουθία και ο ενταφιασμός

Εξεδήμησε προς Κύριον ο Μητροπολίτης  Τρανουπόλεως κυρός Γερμανός.

Ανακοίνωση της Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

“Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς δυσαγγέλου ταύτης εἰδήσεως, συνῆλθον, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς ἔκτακτον Σύσκεψιν, οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, τήν Τρίτην, 12ην Ἀπριλίου 2022.

Κατά τήν σύσκεψιν, μετά τήν ἐπίσημον ἀνακοίνωσιν ὑπό τοῦ Πατριάρχου τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου πολιοῦ Ἱεράρχου καί τήν ἀναφοράν εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἀπό διαφόρων θέσεων εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν καί ἐπί πολλάς δεκαετίας ἐν τῇ Μεγαλωνύμῳ Κοινότητι Σταυροδρομίου ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς, ἠγέρθησαν ἅπαντες καί ηὐχήθησαν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν σκηναῖς δικαίων καί μετά τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ.

Μεθ᾽ ὅ, καθωρίσθησαν τά τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου,  ἀποφασισθέντος ὅπως:

α) ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ψαλῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 16ην  Ἀπριλίου 2022, καί ὥραν 11ην πρωϊνήν,

β) ἐνωρίτερον, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελεσθῇ ἐξόδιος Θεία Λειτουργία ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου,

  γ) τόν θάνατον ἐξαγγείλουν διά νεκρωσίμου ἀγγελτηρίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

δ) τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας ἀγάγωσιν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,

ε) τόν ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Διάκονος κ. Βοσπόριος,

ς) ὁ ἐνταφιασμός γένηται ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 12ῃ Ἀπριλίου 2022″

Μετά την σύσκεψη ο  Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε στον Π. Πατριαρχικό Ναό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κυρού Γερμανού, περιστοιχούμενος από Ιεράρχες του Θρόνου και κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής.

Φωτογραφίες από Τρισάγιο: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Εξάλλου, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ  ΠΕΡΑΝ, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

“Ἐπὶ τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου μουσικοτραφοῦς Μητρο­πολίτου Τρανουπό­λεως κυροῦ Γερμανοῦ (Χαβιαροπούλου), ἐπὶ δεκαετίας Ἀρχι­ερα­τι­κῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἱστορικοῦ Συνδέσμου, ἐγκρατοῦς καὶ καλλιφώνου θεράποντος τῆς πα­τρῴας ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἱεροπρεποῦς καὶ ἀριστοκράτου Φαναριώτου Ἀρχιερέως, φίλου δὲ τοῦ Συν­δέσμου μας ἀπὸ τὰ πρώτα ἔτη τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ἡδυμόλπων ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτο­ψαλτῶν Πρίγγου καὶ Στα­νίτσα, τὸ Δι­οικητικὸν Συμβού­λιον αὐτοῦ συνῆλθεν ἐ­κτά­κτως καὶ ἀπεφάσι­σεν ὁμο­φώνως ὅπως:

1ον Ἐκπροσωπηθῇ καταλλήλως εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρχου,

2ον Διαβι­βάσῃ τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλ­τικοῦ κό­σμου τῆς Πό­λεώς μας πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ προσφιλεῖς τοῦ ἐκλιπόντος, τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέα, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Τράλλεων κ. Βενιαμὶν καὶ τὴν Ἔντιμον Ἐφοροεπιτρο­πὴν τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου,

3ον Τιμήσῃ τὸν κοιμηθέντα πολυσέβαστον Ἀρχιερέα διὰ τῆς καταθέσεως στεφάνου ἀνθέων,

4ον Καταβάλλῃ εἰς μνήμην αὐτοῦ χρηματικὸν ποσὸν εἰς τὸ συσσίτιον τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, καὶ

5ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον.

Ἐν Πέραν, τῇ 12ῃ Ἀπριλίου 2022.

 

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου”

Share this post