«Corpus Polycarpianum» από τον ΤΕΙΧΓΑΤ ΤΟΥ Τμήμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ.

«Corpus Polycarpianum» από τον ΤΕΙΧΓΑΤ ΤΟΥ Τμήμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ.

 Την κατάρτιση ενός «Corpus Polycarpianum», στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι άμεσες και έμμεσες πηγές ,βιβλιογραφικικές αναφορές κ λπ, για τον Ιερό Πολύκαρπο , Πολιούχο Σμύρνης  όπου θα περιέχωνται όλαι αι περί τον Ιερόν Πολύκαρπον άμεσοι και έμμεσοι πηγαί, βιβλιογραφικαί αναφοραί κλπ, ανακοίνωσε  ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου, με θέμα «Άγιος Πολύκαρπος, Επίσκοπος Σμύρνης. Γραμματεία – Ιστορία – Τέχνη», Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το «Corpus Polycarpianum» θα κατατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης και θα αποτελέσει  συμβολή επιστημονική σε όποιον θέλει στο μέλλον  να ασχοληθεί με την ζωή και το έργο του Αγίου Πολυκάρπου. 

Ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει:

“Mὲ ἐπιτυχίαν ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου μὲ θέμα «Ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης. Γραμματεία – Ἱστορία – Τέχνη», τὸ ὁποῖον συνδιωργανώθη ὑπὸ τῶν Τομέως Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ρωμιῶν Σμύρνης, κατὰ τὸ διήμερον 21-22 Φεβρουαρίου 2020, εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον Χίλτον τῆς Σμύρνης, κατόπιν πρὸς τοῦτο πρωτοβουλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

 


Κατὰ τὸ διήμερον τοῦτο ἐπαρουσιάσθη ὑπὸ εἰδημόνων ἡ ἱερὰ μορφὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, ἡ περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἁγιολογικὴ καὶ ὑμνογραφικὴ παράδοσις εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Δύσιν, ἡ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, ἡ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης κατὰ τὴν ἐποχήν του, τὸ μαρτύριον καὶ αἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Ἁγίου κλπ., ἀνεπτύχθη δὲ ἀξιόλογος μεταξὺ τῶν συνέδρων διάλογος. Εἰς τὸ συνέδριον μετέσχον Καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καὶ Τιράνων, τοῦ Λατερανοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κρήτης, μέλη τοῦ Διδακτικοῦ καὶ Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ συντριῶν τῶν Θεολογικῶν τούτων Σχολῶν, Διδάκτορες καὶ Ὑποψήφιοι Διδάκτορες καὶ Μεταπτυχιακοὶ φοιτηταὶ αὐτῶν.
Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀνεγνώσθη Μήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐνῷ ἐχαιρέτισαν αὐτὰς ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, καὶ ὁ Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Στ. Τζουλάκης. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Μηνύματος ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης.

Ηὐχαρίστησεν ὅλους τοὺς συμβαλόντας εἰς τὴν διοργάνωσιν τοῦ συνεδρίου, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον.

Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου ἦταν ὁ Ἐλλογιμ.  Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ.

Ἰδιαιτέρως συμβολικὴ ἡ παρουσία εἰς αὐτὰς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος προήδρευσε συνεδρίας τοῦ Συνεδρίου, προεξῆρχε δὲ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου ἐν Μπασμανὲ Σμύρνης, αἵτινες ἀπετέλεσαν τὸ ἐπιστέγασμα τῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστολικοῦ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κλέους καὶ καλλωπίσματος τῆς τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίας, τιμωμένου δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Δύσει, πρὸς τοῖς Ὀρθοδόξοις, φερόντων τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ.

 

Στο μέσον ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών
Εἰδικὴ ἀναφορὰ ἐγένετο καὶ εἰς τὴν μορφὴν τοῦ λογίου Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου, τοῦ ἀπὸ Ἀγχιάλου, ὁ ὁποῖος καθιέρωσε τὴν ἐν ἐκκλησιαστικῇ ἐπισημότητι τιμὴν πρὸς τὸν Ἅγιον Πολύκαρπον, ὥρισε δ’ ὅπως ὁ ἀρχικῶς μόνον πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Βουκόλου θεμελιωθείς, ἀνεγειρόμενος δ’ εἰσέτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ, Ναὸς εἰς Μπασμανὲ Σμύρνης, νὰ τιμᾶται καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Πολύκαρπον, καθιέρωσε δὲ τὴν ἡμέραν τῆς ἐτησίας αὐτοῦ μνήμης ὡς θρησκευτικὴν ἀργίαν διὰ τὴν τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίαν.
Κατὰ τὴν κατακλεῖδα τοῦ Συνεδρίου ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστος Ἀραμπατζῆς ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὁ Τομεὺς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θὰ ἀναλάβῃ τὸ ἔργον τῆς καταρτίσεως ἑνὸς «Corpus Polycarpianum», ὅπου θὰ περιέχωνται ὅλαι αἱ περὶ τὸν Ἱερὸν Πολύκαρπον ἄμεσοι καὶ ἔμμεσοι πηγαί, βιβλιογραφικαὶ ἀναφοραὶ κλπ, τὸ ὁποῖον θὰ κατατεθῇ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης καὶ θὰ ἀποτελέσῃ συμβολὴ ἐπιστημονικὴ εἰς οἱανδήτινα βουλόμενον νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστολικοῦ πατρός”.
Ομάδα των συνέδρων με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στην Σμύρνη Αργυρώ Παπούλια

ΦΩΤΟ: Α. Βικέτος

Share this post