Αύριο η Κρήτη τιμά τους  Αγίους  Επισκόπους της , που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους. 

Αύριο η Κρήτη τιμά τους  Αγίους  Επισκόπους της , που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους. 

Η Κυριακή, μετά την Κυριακή των Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, που εφέτος συμπίπτει την 18η Οκτωβρίου 2020, είναι αφιερωμένη στη μνήμη όλων των Κρητών Επισκόπων που συμμετείχαν στις άγιες και σεπτές Οικουμενικές Συνόδους. Σχετική ακολουθία, η οποία έχει εγκριθεί από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, υπάρχει στο «Κρητικόν Πανάγιον» (τ. Γ’, σσ. 329-337), καθώς επίσης και στο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαδάκη: «Οι Άγιοι Κρήτες Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων», σσ. 67-103, συντεθειμένη από τον Μέγαν Υμνογράφον της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, Δρ. Χαραλάμπη Μπούσια.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με αφορμή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στη μεγαλόνησο Κρήτη το έτος 2016, αφιέρωσε το Εγκόλπιο Ημερολόγιο του έτους 2017 αφενός σε αυτό το μέγα και ιστορικό γεγονός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και αφετέρου στους Αγίους Επισκόπους που βρίσκονταν εντός των γεωγραφικών της ορίων και είχαν συμμετάσχει σε Οικουμενικές Συνόδους. Πρόκειται για τους εν αγίοις πατέρες ημών Παύλον, Δημήτριον, Ιωάννην και Επιφάνιον, Επισκόπους Λάμπης ή Λάππας (σήμερον Αργυρουπόλεως Ρεθύμνου), και Ευφράτην και Επιφάνιον, Επισκόπους Ελευθέρνης.

Παραθέτουμε κείμενα και φωτογραφικό υλικό που είχαν δημοσιευθεί στο Ημερολόγιο αυτό.

 

Η Σύναξις των Κρητών Αγίων Πατέρων των μετασχόντων εν ταις Αγίαις Οικουμενικαίς Συνόδοις.

Δέησις Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαδάκη του Κρητός,

του Πρωτοσυγκέλλου της Γορτυνίων Εκκλησίας εν έτει 1999.

Χειρ Στεφάνου.

ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ,

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017

  Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ἄνω Κρήτης καί Πελάγους Κρητικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐγένιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. 

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον…», προσκλητικῶς πως ἀπηχεῖ τό σημαινόμενον διά τοῦ ὅρου «σύνοδος», ἤτοι δηλοῖ τήν ἀπό κοινοῦ πορείαν, τήν συμπόρευσιν, ἡ ὁποία ὁλοκληροῦται εἰς τήν πλήρη ἀνάπτυξιν τῆς γραφικῆς φράσεως «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν». Τοιουτοτρόπως, κατά κύριον καί πρῶτον λόγον ἡ ἔννοια τῆς «συνοδικότητος» περιέχεται εἰς τήν ἔννοιαν τῆς διαπροσωπικῆς κοινωνίας. Κατά δεύτερον, ἐμφαίνει τήν ἔννοιαν τῆς ἀπό κοινοῦ ἐνατενίσεως, ἐμπεριεχούσης τήν ἰδίαν προοπτικήν καί ἀπόληξιν εἰς τήν πορείαν πρός τόν ἔσχατον στόχον καί τό ἔσχατον τέλος. Τρίτη, συνακολούθως, ἔννοια τῆς συνοδικότητος εἶναι αὐτό τοῦτο τό γεγονός τῆς κοινωνίας ὡς συμπορεύσεως (συν-πορεία – ὁδός ὁμοῦ) ὡς υἱοθετήσεως τῆς μιᾶς καί αὐτῆς ὀντολογικῆς πορείας, ἤτοι τῆς «ταυτοσήμου πορείας». Ἡ τρισδιάστατος αὕτη συνοδικότης, προσελήφθη ὑπό συνόλου τῆς βιβλικῆς, πατερικῆς καί κανονικῆς Παραδόσεως. Ἡ πλέον σαφής καί ἐπίσημος ἐμφάνισις αὐτῆς πραγματοποιεῖται εἰς τό εὐχαριστιακόν γεγονός, τήν Θείαν Λειτουργίαν. Διά τοῦ τρόπου τούτου δηλοῦται τό βιούμενον εἰς τήν Τριαδικήν ζωήν καί κοινωνίαν, εἰς τό ὁποῖον σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης καλεῖται ἵνα μετάσχῃ καί βιώσῃ. Τοῦτ᾿ αὐτό φανεροῖ ὁ ἐν Ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγων ἐπιγραμματικῶς: «Ἐκκλησία, συνόδου ὄνομα», συμπεριληπτικῶς ἑρμηνευόμενον: «Ἡ Ἐκκλησία φέρει τό τῆς συνόδου ὄνομα, λαμβάνει τό ὄνομά της ἐκ τῆς Συνόδου, οὕτως ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα συνοδικόν». Συνεπῶς, ἡ συνοδικότης χαρακτηρίζει συνολικῶς τήν ζωήν, τήν ὕπαρξιν, τήν ὑπόστασιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν προοπτικήν της, τόν λόγον τῆς ὑπάρξεώς της. Ἐν τέλει, εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί τό «λειτουργεῖν» καί τό «διοικεῖν» τελεσιουργοῦνται «συνοδικῶς».

Τούτου τοῦ ὑψίστου γεγονότος ἠξιώθημεν νά βιώσωμεν τήν ἁγιοπνευματικήν χάριν κατά τήν ἐν Κρήτῃ συνελθοῦσαν καί λίαν ἐπιτυχῶς ὁλοκληρωθεῖσαν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνδιασκεψάμενοι, ἑπόμενοι ταῖς διδαχαῖς τῶν θεοφρόνων Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. Ἐκπληροῦντες χρέος ἱερόν πρός τούς προκατόχους ἡμῶν, κατεστήσαμεν τήν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου κεντρικόν στόχον τῆς ταπεινῆς Πατριαρχίας ἡμῶν καί σύν Θεῷ, διά τῆς ἀγάπης τῶν πλείστων ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν ἡμῶν, τό τοιοῦτον ἐγχείρημα θεοπρεπῶς ἐπετεύχθη καί ὡς θεάρεστον ἐπευλογήθη. Οὕτως ἐδόθη ἡμῖν ἡ δυνατότης νά διατρανώσωμεν ὅτι ἡ Ἁγία ἡμῶν Μήτηρ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παραμένει ἡ ἐπί γῆς Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, φυλάσσουσα τό πλήρωμα τῆς ἀληθείας ὡς παρελάβομεν παρά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν ἁγίων θεοκηρύκων Ἀποστόλων καί τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν. Διά τῆς κοινῆς ἡμῶν ἀναφορᾶς πρός τόν θεῖον Δομήτορα καί τῆς ἀπό κοινοῦ μετοχῆς εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, ἐπεβεβαιώσαμεν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῷ ζῶμεν καί κινούμεθα εἰς ἕνα πολυδιεσπασμένον κόσμον. Συλλαμβάνοντες δέ τά μηνύματα τῶν καιρῶν ὑπεδείξαμεν φιλαδέλφως καί ἀγαπητικῶς τά δέοντα, ὡς διαλαμβάνει ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος: «…εὐαγγελιζόμενοι, λοιπόν, κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου ὅλον τόν κόσμον καί «κηρύττοντες ἐπί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τά ἔθνη» (πρβλ. Λουκ. κβ΄, 47), ἔχομεν χρέος νά παραθέτωμεν ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁμολογοῦντες ἐν ὁμονοίᾳ «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον». Ταῦτα ἀπευθύνοντες ἐν Συνόδῳ πρός τά ἀνά τόν κόσμον τέκνα τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας καί πρός τήν οἰκουμένην πᾶσαν, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι καί τοῖς συνοδικοῖς θεσπίσμασι πρός διαφύλαξιν τῆς πατροπαραδότου πίστεως καί πρός «ἀνάληψιν χρηστοηθείας» εἰς τήν καθ᾿ ἡμέραν ζωήν ἡμῶν, ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως», δοξολογοῦμεν τήν τρισυπόστατον Θεότητα…».

Τῷ αὐτῷ πνεύματι κινουμένη καί ἡ ὑμετέρα Ἱερότης ἠθέλησε νά ἀναδείξῃ τήν χριστομίμητον βιοτήν τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Παύλου, Δημητρίου, Ἰωάννου καί Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπων Λάμπης ἤ Λάππας (σήμερον Ἀργυρουπόλεως Ρεθύμνου), καί Εὐφράτου καί Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπων Ἐλευθέρνης, οἵτινες, πλήν ἄλλων, μετέσχον καί συνυπέγραψαν Πρακτικά τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς διαπιστοῦται ἐξ ἐπισταμένης ἱστορικῆς ἐρεύνης, γενομένης, ὑμετέρᾳ προτροπῇ, ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. Τῷ ὄντι ἀξιέπαινος καί ἀξιομίμητος ἡ ὑμετέρα ἔμπνευσις, ὡς ἀποσκοποῦσα εἰς τήν περαιτέρῳ ἀνάδειξιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἐφ᾿ ᾧ καί συγχαίροντες ὑμῖν διά τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, ἐπευλογοῦμεν τήν ἐνιαύσιον ἔκδοσιν τοῦ Ἡμερολογίου τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἅπαντας τούς εὐλαβεστάτους κληρικούς καί τό εὐσεβές ὑμῶν ποίμνιον, εὐχόμενοι τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι καρποβριθῆ καί θεοτίμητον ποιμαντορίαν καί εὐλογημένον τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος Κυρίου. 

,βις΄ Ὀκτωβρίου κ΄ 

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Οι μετασχόντες εις τας Οικουμενικάς Συνόδους Άγιοι Θεοφόροι Επίσκοποι Λάππας.

Ενορία Αργυρουπόλεως 2016.

Έργο του αγιογράφου Νικολάου Ρουσσάκη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Πρός

τόν Ἱερό Κλῆρο,

τίς Mοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

Ἀγαπητά καί φιλάγια μέλη τῆς Ἐκκλησίας,

Μετά τήν κατ᾿ ἐξαίρεση ὀφειλετική ἀφιέρωση τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 2016 στήν Ἑκατονπεντηκονταετηρίδα τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου, ἐπανερχόμαστε ἐφέτος καί, ὅπως τό πράξαμε κατά τά προηγούμενα ἔτη, ἀφιερώνομε τό ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τό ἔτος 2017 στή χορεία ἕξι μεγάλων Ἁγίων πού πολιτογραφήθηκαν πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ ἀφοῦ διακόνησαν θεοπρεπῶς τήν Τοπική μας Ἐκκλησία.

Συγκεκριμένα, στούς Ἁγίους προκατόχους μας Παῦλο, Δημήτριο, Ἰωάννη καί Ἐπιφάνιο, Ἐπισκόπους Λάμπης ἤ Λάππας (σήμερα Ἀργυρουπόλεως Ρεθύμνου), καί Εὐφράτη καί Ἐπιφάνιο, Ἐπισκόπους Ἐλευθέρνης, οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν καί συνυπέγραψαν Πρακτικά τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τά τῶν Ἁγίων αὐτῶν διεξοδικά παραθέτει σέ ἕνα ἐμπεριστατωμένο ἁγιολογικό κείμενο πού γράφτηκε γιά τό Ἡμερολόγιό μας ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκης, Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, τόν ὁποῖο, γιά μία ἀκόμη φορά, εὐχαριστοῦμε γιά τόν πολύ κόπο τῆς ἀγάπης του καί τήν ὁλοπρόθυμη συνδρομή του.

Αἰσθάνομαι μεγάλη τήν τιμή καί συνάμα τήν εὐθύνη ἀπό τό γεγονός ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἐκείνων τῶν μεγάλων Πατέρων τῶν «θρόνων διάδοχος». Καί ἱκετεύω ταπεινά τόν Ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, νά μέ ἀξιώνει νά γίνομαι καθημερινά «καί τρόπων μέτοχος», κατά τό μέτρο τῶν δυνάμεών μου συνεχιστής ἐκείνων καί μιμητής τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τους στήν Ἐκκλησία καί τό χριστώνυμο πληρωμά Της. Ζητῶ καί τίς εὐχές ὅλων σας γιά τό σκοπό αὐτό καί σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς γιά τήν ἐγνωσμένη ἀγάπη, τήν τιμή καί τόν ἐπιστηριγμό σας στό ταπεινό ἔργο μου.

Εὐχαριστῶ μέ βαθύτατο σεβασμό τόν Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ γιά τήν ἀποστολή Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματός Του, τό ὁποῖο κοσμεῖ καί ἐπευλογεῖ τήν παροῦσα ἔκδοση.

Ἐπιθυμῶ πολύ, μέ τήν συνεργία σας, νά ἀρχίσουν νά τιμῶνται οἱ Ἅγιοι αὐτοί στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα δέ στίς ἕδρες τῶν Ἐπισκοπῶν τους, γιά νά τούς ἀποδίδεται ὁ ἐποφειλόμενος σεβασμός ἀλλά καί γιά νά συνειδητοποιοῦμε ὅλοι μας πώς ἡ Ἐκκλησία στόν εὐλογημένο τόπο μας, αἰῶνες τώρα, συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, παιδαγωγεῖ, ἁγιάζει, ἀναγεννᾶ, ζωοποιεῖ, μεταμορφώνει καί θεώνει τά μέλη Της.

Αὐτή ἡ θεώρηση μᾶς δίδει δύναμη νά συνεχίζομε τήν πορεία μας ἐντός τοῦ Ἁγίου Σώματός Της καί νά κατεργαζόμαστε τόν προσωπικό μας ἁγιασμό μέ ὅλα τά μέσα πού Ἐκείνη μᾶς προσφέρει. Σ᾿ αὐτήν τήν πορεία ἔχομε συνοδοιπόρους καί αὐτούς τούς ἕξι Ἁγίους, τίς εὐχές καί τίς πρεσβεῖες τους.

Εἴθε νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός κατά τήν διάρκεια καί αὐτοῦ τοῦ ἔτους νά ζήσομε πολλές πνευματικές χαρές, νά ἀνέβομε λίγο ψηλότερα στήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, νά ἀγαπήσομε ἀκόμη περισσότερο τόν Θεό καί τό Θέλημά Του, νά προσπαθήσομε, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, νά κάνομε πράξη τό «ἅγιοι γίνεσθε…» γιά νά ἔλθει ἡ ὥρα πού θά εἴμαστε «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις». Αὐτό προϋποθέτει τήν ἰσχυρή ἐπανατοποθέτησή μας στήν ἀγαπητική σχέση μέ τόν Πατέρα Θεό καί τήν εἰκόνα Του στό πρόσωπο κάθε ἀδελφοῦ. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά μᾶς δοθοῦν πολλές εὐκαιρίες καί ἐφέτος ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς. Εὐχή μας πατρική, νά τίς ἀξιοποιήσομε.

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί, εὐλογῶντας τήν ζωή καί τά καλά σας ἔργα, σᾶς εὔχομαι καλή δύναμη, καλές ὑπομονές καί καλή συνέχεια στόν πνευματικό ἀγῶνα ὅλων μας. 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

*Στην πρώτη φωτογραφία οι  μετασχόντες εις τας Αγίας Οικουμενικάς Συνόδους Επίσκοποι: Επιφάνιος Λάμπης, Επιφάνιος Ελευθέρνης, Ιωάννης Λάμπης, Ευφράτης Ελευθέρνης, Δημήτριος Λάμπης, Παύλος Λάμπης. Τοιχογραφία στο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Έργο των αγιογράφων Ιερέως Νικολάου Ρουσσάκη και του υιού αυτού Νικολάου.

 ΠΗΓΗ: romalewfronimati

Share this post