Αβέρωφ προς κουρεμένους – 8 χιλιάδες μετρητά για κάθε 100 χιλιάδες που έχασαν

Αβέρωφ προς κουρεμένους – 8 χιλιάδες μετρητά για κάθε 100 χιλιάδες που έχασαν

«Για κάθε 100.000 ζημιά που έχουν υποστεί θα μπορούν να πάρουν το 2023 έκαστος για κάθε 100.000 ζημιά, 8.000 ευρώ σε μετρητά» ανέφερε για τους κουρεμένους καταθέτες ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την παρουσίαση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023

 

Συνοπτικός τίτλος.

84(Ι) του 2011

199(Ι) του 2011

189(Ι) του 2012

10(Ι) του 2013

28(Ι) του 2013

85(Ι) του 2013

193(Ι) του 2015

140(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμους του 2011 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμοι του 2011 έως 2023.
   
Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου. 2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «παραμένει στο Πάγιο Ταμείο» (τρίτη γραμμή), με την ακόλουθη φράση:
   
   

11(Ι) του 2013

40(Ι) του 2019

98(Ι) του 2019

91(Ι) του 2020.

«κατατίθεται στο καθιδρυθέν, δυνάμει των διατάξεων του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης προς υλοποίηση των σκοπών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου.».

Κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις …………….

ΤΙ/ΓΧ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

        Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε να γίνει πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε ποσό του καταβλητέου ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, το οποίο ύστερα από τη συσσώρευση εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπεται ότι παραμένει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (εφεξής «Πάγιο Ταμείο»), να κατατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει καθιδρυθεί διά νόμου, για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου [Αρ. Νόμου 11(Ι) του 2013].

        Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον υπό τροποποίηση νόμο μεθοδολογία υπολογισμού, τα έσοδα από τον καταβλητέο ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για κάθε έτος, διατίθενται ως ακολούθως:

  1. Τα 35/60 αυτού μεταφέρονται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής του στο Πάγιο Ταμείο.
  2. τα 25/60 αυτού παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

        Περαιτέρω, ύστερα από την προβλεπόμενη συσσώρευση των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, οποιοδήποτε άλλο ποσό του καταβληθέντος ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων αυτού παραμένει στο Πάγιο Ταμείο.

        Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αντί οποιοδήποτε ποσό του οικείου καταβληθέντος ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος μετά τη συσσώρευση των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) να παραμένει στο Πάγιο Ταμείο θα διοχετεύεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν δικαιούχα πρόσωπα, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης ως αποτόκου των σχετικών αποφάσεων του Eurogroup κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2013.

                                                                           Αβέρωφ Νεοφύτου

                                                            εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας

                                                                     του Δημοκρατικού Συναγερμού

Share this post