«Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί…»

«Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί…»

*Ο Εσπερινός της Αγάπης στο Φανάρι.

*Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Η πίστη του Χριστιανού δεν είναι θρησκεία για να αναζητεί την Αλήθεια, είναι η αποκεκαλυμμένη Αλήθεια, είναι Ζωή, είναι αιωνιότητα”.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα , που είχαν ως συνέπεια και τις κεκλεισμένων των θυρών Ακολουθίες στους ναούς , σε ευφρόσυνη ατμόσφαιρα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, 19ης Απριλίου, ο Εσπερινός της Αναστάσεως, ή , όπως επικράτησε να λέγεται, ο Εσπερινός της Αγάπης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού ενδύθηκε με τα Αρχιερατικά άμφια, στην Αίθουσα Ακροάσεων του Πατριαρχείου, περιστοιχούμενος από τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, έφθασε στον Πατριαρχικό Ναό, και τέλεσε τον Εσπερινό.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέγνωσε στα Ελληνικά την περικοπή (κεφ. κ´ 19-25)  από το κατά  Ιωάννην Ευαγγέλιο:

“Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
τῇ μιᾷ σαββάτων,
καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς·
Εἰρήνη ὑμῖν.
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας
καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.
ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν·
Εἰρήνη ὑμῖν.
καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ,
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς·
Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον·
ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,
ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί·
Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων,
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων,
καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
οὐ μὴ πιστεύσω”.
 Απόδοση του Ευαγγελίου στη Νέα Ελληνική
“Κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας ἐκείνης,
τῆς πρώτης ἑβδομάδος,
καὶ ἐνῷ οἱ πόρτες ἦσαν κλειστές,
ἐκεῖ ποὺ ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ μαθηταί,
διότι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους,
ἦλθε ὁ Ἰησοῦς
καὶ στάθηκε εἰς τὸ μέσον καὶ τοὺς λέγει,
«Εἰρήνη νὰ εἶναι μαζί σας».
Ὅταν εἶπε αὐτό, τοὺς ἔδειξε τὰ χέρια του
καὶ τὴν πλευράν του.
Οἱ μαθηταὶ ἐχάρησαν διότι εἶδαν τὸν Κύριον.
Ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε πάλι,
«Εἰρήνη νὰ εἶναι μαζί σας.
Καθὼς ἔστειλε ἐμὲ ὁ Πατέρας
καὶ ἐγὼ στέλλω ἐσᾶς».
ὅταν εἶπε αὐτὸ ἐφύσησε εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς λέγει,

«Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον,
ἐὰν κάποιων συγχωρήσετε τὶς ἁμαρτίες νὰ εἶναι συγχωρημένες,
ἂν κανενὸς δὲν τὶς συγχωρήσετε, θὰ μείνουν ἀσυγχώρητες».
Ὁ Θωμᾶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα, ὁ ὀνομαζόμενος Δίδυμος,
δὲν ἦτο μαζί τους ὅταν ἦλθε ὁ Ἰησοῦς.
Τοῦ εἶπαν λοιπὸν οἱ ἄλλοι μαθηταί,
«Εἴδαμε τὸν Κύριο».
Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε,
«Ἐὰν δὲν εἰδῶ εἰς τὰ χέρια του τὸ σημάδι ἀπὸ τὰ καρφιὰ
καὶ δὲν βάλω τὸ δάκτυλό μου εἰς τὸ σημάδι ἀπὸ τὰ καρφιὰ
καὶ δὲν βάλω τὸ χέρι μου εἰς τὴν πλευράν του,
δὲν θὰ πιστέψω».

Ακολούθησε η ανάγνωση του Ευαγγελίου  από κληρικούς σε διάφορες γλώσσες.

Πρόκειται για παράδοση , η οποία άρχισε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ( και την υιοθέτησαν  όλες οι κατά τόπους Εκκλησίες), επειδή  παρευρίσκονταν πολλοί ξένοι Ορθόδοξοι διπλωμάτες, οι οποίοι ήθελαν να ακούνε το Ευαγγέλιο και στη γλώσσα τους. 

 

Λίγο πριν από την απόλυση του Εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  απηύθυνε λόγο παρηγορητικό και ενισχυτικό προς το πλήρωμα της Εκκλησίας, που για πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο, τις Άγιες ημέρες της Μ.Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου βρέθηκε μακρυά από τους Ι.Ναούς.

Ο Πατριάρχης   στον λόγο του, που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέφερε: 

“Χριστός Ανέστη!

Αυτή την ώρα, που ψάλλουμε τον Εσπερινό της Αγάπης, αυτή την ώρα που τα πάντα στην Κτίση του Θεού ευωδιάζουν Ανάσταση και μύρα, αισθάνομαι και πάλι την εσωτερική ανάγκη να απευθύνω ένα λόγο ενθαρρυντικό σε όλους εσάς, ευλογημένοι ακροατές και τηλεθεατές, οι οποίοι «των θυρών κεκλεισμένων δια τον φόβον»… της πανδημίας, κάνετε ακουσίως, χωρίς τη θέλησή σας, Πάσχα έξω από τις Εκκλησίες μας.

Τίποτε και κανείς, καμία φυσική καταστροφή, καμία πανδημία, κανένας πειρασμός, κανένα ανθρώπινο ή άλλο εμπόδιο, δεν είναι ικανά να μας χωρίσουν από την πίστη μας στον Αναστημένο Χριστό. Η πίστη του Χριστιανού είναι η κινητήριος και η νικητήριος δύναμη αυτού του κόσμου. Η πίστη του Χριστιανού είναι το αληθινό και άσβεστο φως της Αναστάσεως, το οποίο ανάβει από τον πόθο Χριστού. Η πίστη του Χριστιανού δεν είναι θρησκεία για να αναζητεί την Αλήθεια, είναι η αποκεκαλυμμένη Αλήθεια, είναι Ζωή, είναι αιωνιότητα.

Γι’ αυτό και ο λόγος και η σκέψη του Πατριάρχου σας σήμερα, ιδίως σήμερα, μια τέτοια ημέρα λαμπρή, είναι κοντά σε όλους εσάς, που με υπομονή και λύπη μάς λείπατε εφέτος σωματικά από τις ιερές ακολουθίες. Έρχομαι, αυτοπροσώπως, σε κάθε σπιτικό, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε άνθρωπο. Έρχομαι από το Φανάρι, από το κοινό σπίτι των Πανορθοδόξων, για να σας φέρω φως Χριστού, όπως με το παρέδωσαν ακοίμητο, μέσα από μαρτύρια, οι Προκάτοχοί μου. Έρχομαι από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, για να εκκλησιάσω όλους σας, και ένα -ένα προσωπικά, στο Μυστήριο της Ζωής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μοιραίο να μη γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ Θάνατο! Αλήθεια, υπάρχει Ορθόδοξος που αμφιβάλλει; Μπορεί ο Χριστός να νικηθεί από τις δυνάμεις του σκότους; Είναι αδύνατον! Ίσα ίσα! Η Εκκλησία μάς σκεπάζει, μάς προστατεύει, μάς θεραπεύει, χωρίς να έχει ανάγκη την ατομική και ου κατ’ επίγνωση δυναμική μας. Η Εκκλησία μας θέριευε, γινόταν τρανή, καθιερωνόταν, σε περιόδους διωγμών και Κολοσσαίων. Σήμερα δεν ζούμε τέτοιες συνθήκες! Σήμερα απλώς προστατεύουμε το κύρος της Εκκλησίας μας από άκυρες θεωρίες ένθεν κακείθεν! Σήμερα ομολογούμε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η Εκκλησία, και σε καιρούς που τα πάντα κλείνουν, ανοίγει την καρδιά της προς όλους! Η δύναμη της Εκκλησίας διαπερνά τις κλειστές πόρτες σπιτιών και ψυχών και γίνεται παρηγοριά και Ειρήνη. Η ευλογία της Εκκλησίας είναι πάνω από κάθε πανδημία, διότι είναι επιδημία Θεού! Η Εκκλησία ζει και θα ζει εις τους αιώνες, χωρίς τέλος, χωρίς τέλμα, χωρίς οσμή θανάτου.

Δεν σας λησμόνησα και πώς θα μπορούσα; Τα ξημερώματα, στην πασχαλινή λειτουργία, μπροστά στην αγία Πρόθεση, ο Πατριάρχης σας προσέθετε με στοργή τα φωτεινά πρόσωπά σας στο δισκάριο, και η καρδιά μου άγγιζε τον πόνο σας. Ο Πατριάρχης, πρώτος σηκώνει τον Σταυρό των ημερών μαζί σας. Καταλαβαίνω τον πόνο σας, την θλίψη, τη στενοχώρια. Και θέλω να τα μετατρέψω σε αισιοδοξία, σε πίστη, σε εμπιστοσύνη Χριστού! Αγαπάμε τον Χριστό; Τότε έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία Του!

Το λοιπόν, τέκνα εν Κυρίω, έρχομαι αυτή την πρώτη εσπέρα της αβράδιαστης καινής ημέρας, εις το μέσον σας, των θυρών κεκλεισμέ-νων, και σας λέγω με όλη την ψυχή μου τα λόγια του Χριστού: ειρήνη υμίν! Λάβετε Πνεύμα Άγιον! Δείτε τας χείρας τας Εσταυρωμένας, την λογχευθείσα πλευρά της Μητέρας Εκκλησίας και μη αποκάμετε!

Η χάρη του Αναστάντος και η σημερινή χαρά της Παναγίας μας να είναι πλούσιες στη ζωή σας!

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!”

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Share this post